Stephen Stanton Voice Demo spacer.gif spacer.gif

Animation Demo
spacer.gif

Stephen portrays the infamous twins Tomax & Xamot in the series
"GI Joe: Renegades"
spacer

Copyright 2010-2011 Stephen W. Stanton